Bekijk hier de Algemene Voorwaarden van 4LittleBirds BV (handelsnaam Tropical Hangout). De Algemene Voorwaarden zijn te downloaden via ‘deze link’

ALGEMENE VOORWAARDEN 4LITTLEBIRDS

Versie: 17 Juli 2019

Gevestigd aan de Krommewaal 24 H, 1011 BT Amsterdam

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75260247

Telefoonnummer:                              +31(0)620675005

Bereikbaarheid:                                  maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00

E-mail:                                                   info@4littlebirds.nl

BTW-nummer:                                     NL860212476B01

OVERZICHT

HOOFDSTUK A. ALGEMENE BEPALINGEN.
Artikel 1. Definities.
Artikel 2. Toepasselijkheid.
Artikel 3. Aanbiedingen en offertes.
Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst
Artikel 5. Facturatie en betaling.
Artikel 6. Aansprakelijkheid.
Artikel 7. Verjaringstermijn.
Artikel 8. Overmacht
Artikel 9. Vrijwaring.
Artikel 10. Intellectuele eigendom..
Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze.
Artikel 12. Wijziging en uitleg van de voorwaarden.
HOOFDSTUK B. BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE KOOP EN VERKOOP.
Artikel 13. Levering.
Artikel 14. Leveringstermijnen.
Artikel 15. Onderzoek en reclamaties.
Artikel 16. Zichttermijn en herroepingsrecht
Artikel 17. Montage en inwerkingstelling.
Artikel 18. Garantie.
Artikel 19. Eigendomsvoorbehoud en verhuur.
HOOFDSTUK C. BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE (VER)HUUR EN LEASE.
Artikel 20. Huurperiode.
Artikel 21. Tarieven.
Artikel 22. Annulering.
Artikel 23. Legitimatieplicht
Artikel 24. Gebruik.
Artikel 25. Vervoer.
Artikel 26. Werking.
Artikel 27. Ophalen en afleveren van het Gehuurde.
Artikel 28. Meldingsplicht
Artikel 29. Verzekeringen.
Artikel 30. Schade.
Artikel 31. Gebruik door derden.
Artikel 32. Montage.
Artikel 33. Plaatsing en (de)montagewerkzaamheden.
Artikel 34. Onderhoud en reparaties.

HOOFDSTUK A. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die Producten bij 4LittleBirds koopt of huurt en daarbij niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 2. Diensten: de door 4LittleBirds in opdracht van de Wederpartij te verrichten werkzaamheden, met inbegrip van de resultaten daarvan, welke werkzaamheden in het bijzonder bestaan uit het monteren en onderhouden van de Producten in de ruimste zin.
 3. Gehuurde: alle Producten die, in het kader van een huurovereenkomst, door 4LittleBirds aan Huurder worden verhuurd.
 4. Huurder: de (rechts)persoon die een huurovereenkomst met 4LittleBirds aangaat ten aanzien van het Gehuurde en wederpartij bij de Overeenkomst met 4LittleBirds in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
 5. Koper: de (rechts)persoon die Producten en/of Diensten van 4LittleBirds afneemt en wederpartij bij de Overeenkomst met 4LittleBirds in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
 6. Onderhoudswerkzaamheden: alle activiteiten, met inbegrip van de levering van goederen, die 4LittleBirds moet verrichten om te zorgen dat de technische staat van het Product en de door het Product te vervullen functies gedurende de onderhoudsperiode aan de eisen voor het gebruik, waarvoor het Product bestemd is, beantwoordt.
 7. Order: het plaatsen van een bestelling tot het leveren van Producten en/of Diensten door Koper bij 4LittleBirds.
 8. Overeenkomst: de koopovereenkomst tussen 4LittleBirds en de Wederpartij op basis waarvan 4LittleBirds Producten in eigendom aan de Koper overdraagt of de tussen Partijen overeengekomen huurovereenkomst op basis waarvan 4LittleBirds Producten aan de Huurder in gebruik geeft.
 9. Partijen: 4LittleBirds en Wederpartij gezamenlijk.
 10. Producten: alle zaken, waaronder begrepen bijgeleverde handleidingen en andere documentatie, die het onderwerp zijn van enige met 4LittleBirds gesloten of te sluiten Overeenkomst.
 11. 4LittleBirds: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 4LittleBirds, tevens handelend onder de naam “Tropical Hangout”, wederpartij bij de Overeenkomst met de Wederpartij en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
 12. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
 13. Wederpartij: de wederpartij bij de Overeenkomst met 4LittleBirds, daaronder mede begrepen doch niet uitsluitend: de Consument, de Koper, de Huurder en de opdrachtgever die aan 4LittleBirds opdracht geeft tot het verrichten van Onderhoudswerkzaamheden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van 4LittleBirds, van welke aard dan ook, daaronder eveneens begrepen iedere vervolglevering of gewijzigde of aanvullende levering of opdracht, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door 4LittleBirds uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door 4LittleBirds gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop 4LittleBirds de onderhavige voorwaarden toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met 4LittleBirds, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. Deze derden kunnen jegens de Wederpartij een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met 4LittleBirds in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door 4LittleBirds vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 6. De Wederpartij met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met 4LittleBirds gesloten Overeenkomst in te stemmen.
 7. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Wederpartij en 4LittleBirds gesloten Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen van 4LittleBirds zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht 4LittleBirds niet tot het leveren van een deel van de in de aanbieding begrepen Producten en/of Diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 3. De inhoud van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de aanbieding gegeven omschrijving van de levering. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod is 4LittleBirds daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 4LittleBirds anders aangeeft.
 4. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van 4LittleBirds binden 4LittleBirds niet.
 5. De prijzen in de aanbiedingen van 4LittleBirds zijn exclusief BTW, transport en/of verzending en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 6. Het staat 4LittleBirds vrij haar prijzen op ieder gewenst moment te wijzigen. Aanbiedingen gelden derhalve niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met 4LittleBirds eerst dan tot stand nadat 4LittleBirds een Order schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De orderbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Koper daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
 2. Voor Orders die via de website van 4LittleBirds worden geplaatst, geldt, in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat Koper alle stappen van het online bestelproces met succes heeft doorlopen. 4LittleBirds zal de Order vervolgens schriftelijk aan Koper bevestigen.
 3. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden 4LittleBirds slechts, indien deze door 4LittleBirds schriftelijk binnen vijf dagen zijn bevestigd.
 4. Voor Overeenkomsten of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel orderbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen 8 dagen na factuurdatum.
 5. Indien met twee of meerdere Wederpartijen gezamenlijk wordt gecontracteerd, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hen gesloten overeenkomst.
 6. Indien de Wederpartij geen rechtspersoon is, is de persoon die met 4LittleBirds bindende afspraken maakt, voor welke organisatie dan ook, in privé aansprakelijk voor alle verplichtingen welke uit de met 4LittleBirds gesloten overeenkomst voortvloeien.

Artikel 5. Facturatie en betaling

 1. 4LittleBirds is gerechtigd om bij aanvang van de Overeenkomst volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Wederpartij te verlangen. Vooruitbetalingen dienen onverwijld na de totstandkoming van de Overeenkomst te worden voldaan en worden op de (laatste) factuur in mindering gebracht.
 2. Indien is overeengekomen dat betaling geschiedt door middel van factuur, dient de betaling van facturen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening of korting, op een door 4LittleBirds aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 4. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke 4LittleBirds maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Wederpartij. In dat geval is de Wederpartijeen vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Voor Consumenten bedraagt dit een percentage van ten minste 5% met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door 4LittleBirds gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 5. Indien de Wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is 4LittleBirds bevoegd de nakoming van de jegens de Wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien 4LittleBirds het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Wederpartij te twijfelen.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de Wederpartij of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van 4LittleBirds en de verplichtingen van de Wederpartij jegens 4LittleBirds onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien de Wederpartij uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op 4LittleBirds heeft, dan ziet de Wederpartij af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Indien 4LittleBirds aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst (exclusief BTW) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is onder alle omstandigheden beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van 4LittleBirds ter zake wordt uitgekeerd. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 4LittleBirds aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan 4LittleBirds kunnen worden toegerekend.
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 2. 4LittleBirds is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, arbeidsloon, materiaalkosten, schade door bedrijfsstagnatie, milieuschade en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op)levertermijnen.
 3. 4LittleBirds is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van 4LittleBirds.

Artikel 7. Verjaringstermijn

In alle gevallen is de termijn waarbinnen 4LittleBirds tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot twaalf maanden na levering van de betreffende Producten c.q. uitvoering van de Diensten waarop de schade ziet respectievelijk waaruit de schade is voortgekomen.

Artikel 8. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop 4LittleBirds geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 4LittleBirds niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van 4LittleBirds of de betrokken fabrikant of toeleverancier worden daaronder mede begrepen.
 3. 4LittleBirds heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat 4LittleBirds zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel 4LittleBirds ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 4LittleBirds gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk Overeenkomst.

Artikel 9. Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart 4LittleBirds voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of het gebruik van de Producten schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan 4LittleBirds toerekenbaar is. Indien 4LittleBirds uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden 4LittleBirds zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Wederpartij in gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is 4LittleBirds, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van 4LittleBirds en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt 4LittleBirds zich de rechten en bevoegdheden voor die 4LittleBirds toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Tekeningen, technische omschrijvingen, modellen, methodieken, ontwerpen en berekeningen, die door 4LittleBirds of in haar opdracht door een externe ontwerper zijn vervaardigd, blijven eigendom van 4LittleBirds. Zij mogen door de Wederpartij niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond, mits na schriftelijke toestemming van 4LittleBirds.
 3. Gegevens over fabricage- en/of constructiemethoden, waarop het auteursrecht/octrooirecht van toepassing is, of ten aanzien waarvan 4LittleBirds of de ontwerper een voorbehoud heeft gemaakt, mogen door de Wederpartij niet worden gebruikt, vermenigvuldigd, aan derden getoond of bekendgemaakt, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend.
 4. Door het verstrekken van werken aan 4LittleBirds, verklaart de Wederpartij, dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij 4LittleBirds in en buiten rechte voor alle gevolgen die uit het gebruik hiervan (kunnen) voortvloeien.
 5. Alle door 4LittleBirds verstrekte stukken, zoals offertes, rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. ten behoeve van de Wederpartij, zijn te gebruiken door de Wederpartij en zijn te vermenigvuldigen door de Wederpartij ten behoeve van eigen gebruik binnen de eigen organisatie. Alle door 4LittleBirds verstrekte stukken mogen niet door de Wederpartij zonder voorafgaande toestemming van 4LittleBirds openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 6. Het is 4LittleBirds toegestaan om op haar website melding te maken van de bedrijfs- en merknaam van de Wederpartij en daarbij het beeldmerk of logo van Wederpartij te gebruiken, alsmede foto´s of bewegende beelden en de naam van het project te publiceren.

Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door 4LittleBirds gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing, evenmin als enig andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in arrondissement van de vestigingsplaats van 4LittleBirds, ongeacht of de Wederpartij zijn woon- of vestigingsplaats in het buitenland heeft en ongeacht of geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering aan de Overeenkomst wordt gegeven, tenzij een dwingendrechtelijke wetsbepaling zich tegen behandeling door deze rechter verzet. Partijen kunnen in onderling overleg een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

Artikel 12. Wijziging en uitleg van de voorwaarden

 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

 

HOOFDSTUK B. BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE KOOP EN VERKOOP

De bepalingen in hoofdstuk A en C zijn van overeenkomstige toepassing op de verkoop van Producten door 4LittleBirds, tenzij daarvan in dit hoofdstuk uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 13. Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan het door de Koper opgegeven afleveradres.
 2. Indien de levering van Producten geschiedt aan een door de Koper opgegeven afleveringsadres, dient de Koper er voor te zorgen dat de locatie waar de Producten moeten worden afgeleverd zich op de begane grond bevindt en goed bereikbaar en berijdbaar is voor het vervoer c.q. aanvoer van de Producten over een verharde weg.
 3. De keuze van het transportmiddel is aan 4LittleBirds, ook bij niet-franco zendingen, waarbij geen voorschriften voor de verzending door de Koper zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhinderingen in het vervoer met het gekozen vervoermiddel, verplichten niet tot het inschakelen van een ander transportmiddel.
 4. Indien de Koper specifieke eisen met betrekking tot door 4LittleBirds te gebruiken verpakkingen heeft, komen alle kosten voor het gebruik van deze verpakkingen voor rekening van de Koper. Verpakkingsmaterialen worden door 4LittleBirds niet teruggenomen.
 5. Producten die klaar zijn voor afhaal, dienen – indien is overeengekomen dat Koper de zaken bij het bedrijf of magazijn van 4LittleBirds zal afhalen – zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk worden afgehaald.
 6. Indien het niet mogelijk blijkt de Producten aan de Koper te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de Koper, behoudt 4LittleBirds zich het recht voor die Producten voor rekening en risico van de Koper op te (doen) slaan, eventueel in de open lucht, alles zonder dat daarmee enige aansprakelijkheid aan de zijde van 4LittleBirds ontstaat voor beschadiging, waardevermindering, verlies of anderszins. Gedurende opslag geldt een termijn van 30 dagen waarbinnen 4LittleBirds de Koper in staat zal stellen de Producten alsnog te af te nemen of in ontvangst te nemen. Een en ander, tenzij 4LittleBirds uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
 7. Indien de Koper ook na verloop van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, verkeert de Koper van rechtswege in verzuim en heeft 4LittleBirds het recht de Overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten of rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 4LittleBirds is in voorkomend geval gerechtigd de Producten aan derden te verkopen of voor de uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken. Het voorgaande laat de verplichting van de Koper de overeengekomen koopprijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen, onverlet.

Artikel 14. Leveringstermijnen

 1. Indien 4LittleBirds een termijn voor levering of de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Koper 4LittleBirds derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Wederpartij de gegevens aan 4LittleBirds ter beschikking heeft gesteld.
 2. Indien niet uit voorraad kan worden geleverd, is de leveringstermijn de periode, die de fabrikant nodig heeft voor de fabricage van de bestelling; deze gaat in op de dag, waarop de Overeenkomst definitief tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering vereiste gegevens door 4LittleBirds zijn ontvangen.
 3. Indien en voor zover naar het oordeel van 4LittleBirds een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft 4LittleBirds het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. De Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 4LittleBirds aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan 4LittleBirds worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 4LittleBirds zijn verstrekt, heeft 4LittleBirds het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Koper in rekening te brengen.
 5. Wederpartij is gehouden alle medewerking te verlenen, die benodigd is voor het juist en tijdig uitvoeren van de overeenkomst. Dit geldt ook voor de beschikbaarheid van medewerkers van Wederpartij, die op enigerlei wijze bij de werkzaamheden van 4LittleBirds betrokken zullen zijn.
 6. Het is 4LittleBirds toegestaan verkochte Producten in gedeelten te leveren, elk gedeelte afzonderlijk te factureren en betaling te verlangen in overeenstemming met de geldende betalingsvoorwaarden.

Artikel 15. Onderzoek en reclamaties

 1. De Koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde Producten dienen uiterlijk binnen 30 dagen na levering schriftelijk en vergezeld van de bijgeleverde pakbon bij 4LittleBirds te worden ingediend. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de Koper aanvaard. De Koper dient de gebrekkige Producten ter beschikking van 4LittleBirds te houden. Het indienen van een reclamatie schort de betalingsverplichting van de Koper ten aanzien van de betreffende Producten niet op.
 2. Mochten de Producten bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient de Koper hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder door middel van een aantekening op het afleverbewijs en dient hij zulks, in afwijking hetgeen hieromtrent in lid 1 van dit artikel is bepaald, binnen 48 uur na ontvangst aan 4LittleBirds te berichten.
 3. Tekeningen, technische beschrijvingen, modellen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, gewichten, maten en materiaalaanduidingen, worden door 4LittleBirds te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde Producten met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Koper geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.
 4. De gebrekkige Producten kunnen uitsluitend worden geretourneerd, nadat vooraf overleg met één van de verkoopmedewerkers van 4LittleBirds heeft plaatsgehad.
 5. Indien Producten door de Koper zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie – ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen – niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend; in deze gevallen is 4LittleBirds aan geen enkele tegemoetkoming van welke aard ook gehouden.

Artikel 16. Zichttermijn en herroepingsrecht

 1. Indien er sprake is van een koop op afstand, zal het aanbod tevens een zichttermijn van 14 dagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de Consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is in dat geval pas definitief wanneer 14 dagen na ontvangst van het Product zijn verstreken.
 2. Tijdens de zichttermijn heeft de Consument een herroepingsrecht, waarbij de Consument de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen Producten te retourneren.
 3. De Consument kan het herroepingsrecht inroepen door 4LittleBirds binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst door of namens de Consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van zijn voornemen. De schriftelijke verklaring wordt verstuurd per e-mail aan info@4littlebirds.nl. Daartoe kan de Consument gebruik maken van het retourformulier dat door 4LittleBirds op haar website ter beschikking wordt gesteld, maar de Consument is daartoe niet verplicht.
 4. Indien door de Consument een beroep wordt gedaan op het herroepingsrecht zal 4LittleBirds het eventueel reeds door de Consument betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retour gezonden Producten terugbetalen.
 5. De Consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar herroepingsrecht indien de betreffende Producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. Wel mag de Consument de Product uit de verpakking nemen, monteren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is om te beoordelen of het Product aan de verwachting van de Consument voldoet, zolang de originele verpakking bewaard blijft en het Product in onbeschadigde toestand kan worden teruggezonden. De Consument dient na het inroepen van haar herroepingsrecht het geleverde binnen 14 dagen retour te zenden aan 4LittleBirds. De kosten waarvan voor rekening van de Consument komen.
 6. Op maat gemaakte Producten en Producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument zijn van de zichttermijn en het recht op herroeping uitgesloten. Deze uitsluiting zal telkens duidelijk bij ieder Product op de website worden vermeld door 4LittleBirds.

Artikel 17. Montage en inwerkingstelling

 1. In de verkoopprijzen zijn kosten van montage, inwerkingstelling en onderhoud niet inbegrepen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Indien 4LittleBirds zich tot montage en inwerkingstelling van de verkochte en geleverde Producten verplicht, dan aanvaardt 4LittleBirds slechts aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van die Producten, indien:
  1. montage en inwerkingstelling geschiedt volgens aanwijzing van 4LittleBirds, waarbij 4LittleBirds het recht heeft een monteur met de leiding van de werkzaamheden te belasten. Reiskosten en kosten voor logies, maaltijden en dergelijke voor de monteurs zijn voor rekening van de Koper;
  2. de omstandigheden (in de ruimste zin van het woord) ter plaatse waar de montage en inwerkingstelling moeten geschieden geen hinderlijke invloed uitoefenen en fundamenten, muren, wanden en dergelijke, waarop en/of waaraan de Producten moeten worden opgesteld of aangebracht vóór aanvang van de werkzaamheden op de juiste wijze zijn aangebracht, uitgevoerd en/of gerepareerd.
 3. Indien de monteur(s) van 4LittleBirds, ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van de wil van 4LittleBirds, niet regelmatig met de montage en de inwerkingstelling kan doorgaan, komen de hieruit voortvloeiende kosten ten laste van de Koper.

Artikel 18. Garantie

 1. De bepalingen van dit artikel laten de garantierechten van de Consument op grond van de wet onverlet.
 2. 4LittleBirds verleent aan de Koper, niet zijnde een Consument, garantie op de Producten gedurende 12 maanden na aankoop.
 3. Door 4LittleBirds wordt uitsluitend garantie op de door 4LittleBirds verkochte Producten verleend indien en slechts voor zover dit schriftelijk is overeengekomen. De garantie die wordt verleend is zgn. “Carry In – Carry Out” garantie, hetgeen inhoudt dat de Koper ingeval van garantie altijd zelf zorg moet dragen voor het aanbieden van de onderdelen of Producten onder garantie aan de door 4LittleBirds aangewezen beoordelende partij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. En na herstel/vervanging dient de Koper de Producten of onderdelen wederom zelf op te halen op het door 4LittleBirds aangewezen geografisch adres.
 4. Zaken die ter reparatie, vervanging of ter beoordeling onder garantie aan 4LittleBirds worden vervoerd of toegezonden, blijven te allen tijde voor risico van de Koper, ongeacht wie de wijze van transport of verzending heeft bepaald en ongeacht wie de kosten daarvan voor zijn rekening neemt.
 5. 4LittleBirds verleent uitdrukkelijk geen garantie op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, voor zover de schade wordt veroorzaakt door gewone, te verwachten slijtage.
 6. Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 15 is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van 4LittleBirds genoegzaam is aangetoond dat de Producten ondeugdelijk zijn, zal 4LittleBirds de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten kosteloos opnieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken Producten, hetzij de betreffende Producten te repareren, hetzij de Koper een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen, tenzij bij schriftelijke overeenkomst door 4LittleBirds en de Koper uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen.
 7. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal 4LittleBirds ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal 4LittleBirds tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.
 8. Mocht de Koper eventuele reparaties of aanpassingen zonder voorafgaande toestemming van 4LittleBirds verrichten of door derden laten verrichten, zal 4LittleBirds niet gehouden zijn om haar garantieverplichtingen na te komen. Tevens geldt dit indien er door de Koper of derden oneigenlijk gebruik van de Producten heeft plaatsgevonden, waaronder in ieder geval verstaan wordt: ieder gebruik waarvoor het Product redelijkerwijs en volgens de gebruikershandleiding niet bestemd is.
 9. Koper erkent dat veel van de Producten die door 4LittleBirds worden geleverd, natuurlijke producten zijn en dat deze regelmatig onderhoud nodig hebben. Ook zijn deze Producten niet geschikt zijn om langdurig te worden blootgesteld aan regen in verband met de aantasting (rot en roest) van de natuurlijke onderdelen. 4LittleBirds aanvaardt geen aansprakelijkheid voor en verleent geen garantie op schade die had kunnen worden voorkomen door het tijdig en/of periodiek uitvoeren van onderhoud in overeenstemming met de onderhoudsvoorschriften zoals deze door 4LittleBirds bij het Product worden verstrekt.
 10. Defecte, roestige, rottende of gebarsten onderdelen dienen tijdig door de Koper te worden vervangen. Indien enig onderdeel is aangetast dient het gebruik van het Product te worden gestaakt totdat het onderdeel is vervangen.
 11. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op Producten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. 4LittleBirds kan in dat geval andere garantie‐ en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren Producten.

Artikel 19. Eigendomsvoorbehoud en verhuur

 1. Alle door 4LittleBirds geleverde Producten blijven eigendom van 4LittleBirds tot op het moment dat de Koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens 4LittleBirds uit hoofde van enige met 4LittleBirds gesloten Overeenkomst tot het leveren van Producten en/of Diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke Overeenkomst daaronder begrepen.
 2. Een de Koper die als wederverkoper optreedt, is niet gerechtigd de Producten die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van 4LittleBirds te verkopen of door te leveren, ook niet indien dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.
 3. Het is aan de Koper niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op Producten welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van 4LittleBirds. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen Producten, zal de Koper 4LittleBirds hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
 4. Op de afgeleverde Producten die door betaling in eigendom van de Koper zijn overgegaan en zich nog in handen van 4LittleBirds bevinden, behoudt 4LittleBirds zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die 4LittleBirds uit welke hoofde dan ook nog jegens de Koper mocht hebben.
 5. De Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten gescheiden van andere Producten, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van 4LittleBirds te (doen) houden.
 6. De Koper is verplicht de Producten voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan 4LittleBirds op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van de Koper op verzekeraars van de Producten uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra 4LittleBirds zulks wenst, door de Koper aan 4LittleBirds stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van 4LittleBirds tegen de Koper.
 7. Voor leveringen die worden uitgevoerd naar Duitsland geldt aanvullende dat indien de Koper (mede) uit door 4LittleBirds geleverde Producten een nieuwe zaak vormt, vormt de Koper die zaak slechts voor 4LittleBirds en houdt de Koper het nieuw gevormde Product voor 4LittleBirds totdat de Koper alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; 4LittleBirds heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Koper alle rechten als eigenaar van het nieuw gevormde Product.
 8. Tropical Hangouts mogen niet (bedrijfsmatig) worden verhuurd (of middels een andersoortige constructie die daarmee vergelijkbaar is) in Nederland.
 9. Tropical Hangouts mogen niet worden doorverkocht met het kennelijke doel dat deze door anderen (bedrijfsmatig) worden verhuurd (of middels een andersoortige constructie die daarmee vergelijkbaar is) in Nederland.

 

HOOFDSTUK C. BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE (VER)HUUR EN LEASE

De bepalingen in hoofdstuk A en B zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten ten aanzien van (ver)huur en lease van goederen door en van 4LittleBirds, tenzij daarvan in dit hoofdstuk uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 20. Huurperiode

Het Gehuurde wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal één dag ofwel 24 uur. De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop het Gehuurde volgens de overeenkomst het magazijn van 4LittleBirds verlaat en eindigt op het tijdstip waarop het Gehuurde weer door Huurder wordt teruggebracht bij datzelfde magazijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 21. Tarieven

Huurder wordt geacht de door 4LittleBirds gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Huurder dient de huurprijs contant en volledig vóór of bij aanvang van de huurperiode te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.

Artikel 22. Annulering

 1. Indien Huurder bij 4LittleBirds een optie heeft genomen op bepaalde Producten en de huurovereenkomst vervolgens wenst te annuleren, is Huurder de volgende vergoeding aan 4LittleBirds verschuldigd:
  1. Indien annulering langer dan 30 dagen vóór aanvang van de huurperiode geschiedt: kosteloos;
  2. Indien annulering korter dan 31 dagen vóór aanvang van de huurperiode geschiedt: 50% van de huurprijs;
  3. Indien annulering korter dan 48 uur voor aanvang van de huurperiode geschiedt: de volledige huurprijs.
 2. De hiervoor onder lid 1 van dit artikel genoemde annuleringsbepalingen gelden alleen voor huur en verhuur van apparatuur. Annulering van door 4LittleBirds te verzorgen producties en/of evenementen is uitsluitend mogelijk indien en slechts voor zover uitdrukkelijk schriftelijk in de Overeenkomst overeengekomen.

Artikel 23. Legitimatieplicht

Alvorens het onder de huurovereenkomst Gehuurde aan Huurder te overhandigen, kan 4LittleBirds Huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen aan 4LittleBirds van één of meer rechtsgeldige identiteitsbewijzen alsmede een kopie bank- of giroafschrift niet ouder dan 30 dagen. 4LittleBirds behoudt zich het recht voor een kopie van het identiteitsbewijs van Huurder in haar administratie op te nemen.

Artikel 24. Gebruik

Huurder zal het Gehuurde uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze bestemd is. Huurder zal met het Gehuurde omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorg dragen voor passende en veilige opslag. Huurder is verplicht te allen tijde aan een door 4LittleBirds gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar het Gehuurde zich bevindt om de toestand van het Gehuurde te laten inspecteren.

Artikel 25. Vervoer

Huurder vervoert het door hem Gehuurde af magazijn geheel voor eigen rekening en risico en in de bijhorende verpakking, bij gebreke waarvan Huurder zelf voor passende verpakking zorg zal dragen. Huurder dient het Gehuurde alsmede de bijgeleverde verpakking retour te geven tegen het einde van de huurovereenkomst.

Artikel 26. Werking

 1. Huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat het Gehuurde hem in goede conditie af magazijn van 4LittleBirds wordt geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart Huurder bekend te zijn met de werking van het Gehuurde en erkent Huurder dat het door hem Gehuurde beantwoordt aan het doel waarvoor hij het Gehuurde huurt.
 2. 4LittleBirds stelt het Gehuurde in goede en gereinigde staat ter beschikking aan Huurder. Huurder zal het Gehuurde tegen het einde van de huurperiode aan 4LittleBirds retourneren in dezelfde staat als waarin hij het Gehuurde aan het begin van de huurperiode heeft ontvangen.
 3. Indien zich tijdens de huurperiode een gebrek in of aan het Gehuurde voordoet of wanneer er onderdelen ontbreken, dient Huurder dit direct te melden aan 4LittleBirds. Het is Huurder niet toegestaan zelf gebreken te verhelpen en/of reparaties uit te (laten) voeren aan het Gehuurde, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien gebreken in of aan of van het Gehuurde niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan 4LittleBirds is Huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg is.
 4. 4LittleBirds heeft het recht om het Gehuurde tijdens de huurperiode te vervangen door gelijkwaardige Producten, zonder dat dit Huurder recht op ontbinding of schadevergoeding geeft. Huurder dient hieraan zijn volledige medewerking te verlenen.

Artikel 27. Ophalen en afleveren van het Gehuurde

 1. Het Gehuurde zal door 4LittleBirds aan het begin van de huurperiode aan het opgegeven afleveradres worden afgeleverd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien Huurder het Gehuurde niet op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode in ontvangst neemt, komt eventuele schade die hieruit voortvloeit geheel voor rekening van Huurder. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de volledig, schriftelijk overeengekomen huurperiode.
 2. Het Gehuurde moet door Huurder aan het magazijn van 4LittleBirds worden teruggebracht uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien Huurder het Gehuurde niet uiterlijk op de einddatum teruggebracht heeft, om welke reden dan ook, alsook in geval van beschadiging aan het Gehuurde, door welke oorzaak ook, verkeert Huurder door deze enkele omstandigheid van rechtswege in gebreke zonder dat daartoe enige nadere aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Alsdan is Huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens 4LittleBirds, aan 4LittleBirds een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terug bezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag of gedeelte van een dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs. Ingeval van beschadiging van het Gehuurde is Huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.
 3. Indien 4LittleBirds ten gevolge van te late terug bezorging door Huurder en/of ten gevolge van beschadiging aan het Gehuurde een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door Huurder op grond van het bepaalde in het voorgaande lid 2 van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal 4LittleBirds dit meerdere aan Huurder in rekening brengen.

Artikel 28. Meldingsplicht

In geval van diefstal of verlies van, of schade aan het Gehuurde is Huurder verplicht hiervan onverwijld melding te doen aan 4LittleBirds. Tevens zal Huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan onverwijld aangifte doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte aan 4LittleBirds doen toekomen. Indien Huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan 4LittleBirds die het gevolg is van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.

Artikel 29. Verzekeringen

 1. Huurder verklaart zich door ondertekening van de huurovereenkomst bekend met het feit dat het door hem Gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop het Gehuurde het magazijn verlaat.
 2. Huurder dient – indien Huurder wenst – zelf en voor eigen rekening zorg te dragen voor een dekkende verzekering ten aanzien van Gehuurde tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan het Gehuurde gedurende de gehele huurperiode.

Artikel 30. Schade

 1. Alle schade die tijdens de huurperiode aan het Gehuurde is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van Huurder indien en voor zover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door Huurder afgesloten schadeverzekering.
 2. Het is Huurder niet toegestaan om in het Gehuurde door middel van spijkeren, nieten, schroeven of anderszins zaken te bevestigen. Ophangen van materialen aan het Gehuurde dient te geschieden volgens de daartoe bestemde bevestigingspunten. Indien Huurder zich niet houdt aan het in dit artikellid genoemde verbod en dientengevolge schade aan het Gehuurde veroorzaakt zal Huurder verplicht zijn tot vergoeding van het gehele onderdeel dat door Huurder door overtreding van dit verbod is beschadigd.
 3. 4LittleBirds is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van het Gehuurde of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met het Gehuurde.

Artikel 31. Gebruik door derden

Het is Huurder niet toegestaan het Gehuurde aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 32. Montage

Indien Huurder gebruik wenst te maken van personeel van 4LittleBirds voor de plaatsing en/of (de)montage van het Gehuurde, dan dienen Partijen dit schriftelijk overeen te komen. Eventueel hiermee gepaard gaande kosten komen voor rekening van Huurder.

Artikel 33. Plaatsing en (de)montagewerkzaamheden

Indien plaatsing en/of (de)montage is overeengekomen gelden de volgende bepalingen:

 1. Huurder is verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het plaatsen en/of (de)monteren van het Gehuurde en/of de juiste werking van het Gehuurde in gemonteerde staat.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel zorgt Huurder in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
  1. zodra de werknemers van 4LittleBirds op de plaats van plaatsing en/of (de)montage zijn aangekomen, zij hun werkzaamheden kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien dat noodzakelijk is, buiten de normale werkuren, vooropgesteld dat dit tijdig aan Huurder is medegedeeld;
  2. de toegangswegen tot de plaats van plaatsing en/of (de)montage geschikt zijn voor het benodigde transport;
  3. de aangewezen plaats van plaatsing en/of (de)montage geschikt is voor opslag, (de)montage en plaatsing van het Gehuurde;
  4. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd in overeenstemming met alle overheidsvoorschriften.
 3. Schade en kosten, ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van Huurder.

Artikel 34. Onderhoud en reparaties

 1. Dagelijks onderhoud aan het Gehuurde is voor rekening van Huurder. Huurder dient het onderhoud uit te voeren conform de door 4LittleBirds aangegeven richtlijnen en voorschriften.
 2. Kosten van reparaties inclusief bijkomende kosten, zoals reiskosten, die niet voortvloeien uit de normale slijtage van het Gehuurde, komen voor rekening van Huurder.

De Algemene Voorwaarden zijn te downloaden via ‘deze link’